در گفتگو با مهر عنوان شد؛ آثار شهر اشکانی در تپه اشرف اصفهان در معرض خطر نابودی است اصفهان- سرپرست هیئت باستان شناسی تپه اشرف گفت: این تپه بخشی از تاریخ ارزشمند اصفهان در عهد اشکانی است اما یک ماه است کاوشهای این منطقه متوقف شده و شهرداری باید در این زمینه با ما همکاری […]

Read more