نتایج آزمون Ph.D پزشکی فردا اعلام می‌شودرییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از اعلام نتایج آزمونPh.D (دکتری تخصصی) پزشکی در روز 21 مرداد خبر داد. نتایج آزمون Ph.D پزشکی فردا اعلام می‌شود رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از اعلام نتایج آزمونPh.D (دکتری تخصصی) پزشکی در روز 21 مرداد خبر داد.نتایج آزمون Ph.D […]

Read more