تورم به 8.7 درصد کاهش یافتتورم دوازده ماه سال گذشته در کشور 9 بود که اکنون به 8.7 کاهش یافته است. تورم به 8.7 درصد کاهش یافت تورم دوازده ماه سال گذشته در کشور 9 بود که اکنون به 8.7 کاهش یافته است.تورم به 8.7 درصد کاهش یافت افق

Read more