یادم نمی‌آید”استقلال” اینجای جدول باشدهاشم بیک‌‌زاده مدافع سابق استقلال می‌گوید حضور در رده پانزدهم برای این تیم خوب نیست. یادم نمی‌آید”استقلال” اینجای جدول باشد هاشم بیک‌‌زاده مدافع سابق استقلال می‌گوید حضور در رده پانزدهم برای این تیم خوب نیست.یادم نمی‌آید”استقلال” اینجای جدول باشد افق

Read more