ارتباط مصرف “مرغ کنتاکی” با سرطان!تحقیقات حاکی از آن است که آمینواسیدهای موجود در برخی مواد غذایی از جمله مرغ کنتاکی می‌تواند موجب کاهش رشد تومورها شود. ارتباط مصرف “مرغ کنتاکی” با سرطان! تحقیقات حاکی از آن است که آمینواسیدهای موجود در برخی مواد غذایی از جمله مرغ کنتاکی می‌تواند موجب کاهش رشد تومورها شود.ارتباط […]

Read more