این 3 نفر حالا “نوش‌دارو” می‌خواهندهنوز نفس‌هاشان سخت بالا می‌آید و هنوز هم نگاه‌هاشان به اندازه درد و رنج یک عمر بیماری، سرد و غمگین است. این 3 نفر حالا “نوش‌دارو” می‌خواهند هنوز نفس‌هاشان سخت بالا می‌آید و هنوز هم نگاه‌هاشان به اندازه درد و رنج یک عمر بیماری، سرد و غمگین است.این 3 نفر […]

Read more