کیفیت هوای تهران همچنان “سالم” استمرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران شاخص آلودگی هوای امروز تهران در ۲۴ ساعت گذشته را عدد 56 و وضعیت هوای پایتخت را سالم اعلام کرد. کیفیت هوای تهران همچنان “سالم” است مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران شاخص آلودگی هوای امروز تهران در ۲۴ ساعت […]

Read more