حذف 3.2 میلیون غیرنیازمند از فهرست یارانه نقدیوزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی مهم ترین حرکت دولت را بازگرداندن برنامه های کشور به مسیراصلی، پایه ریزی برای یک برنامه رشد مناسب، هدفمند و جهت دار دانست. حذف 3.2 میلیون غیرنیازمند از فهرست یارانه نقدی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی مهم ترین حرکت دولت را بازگرداندن برنامه […]

Read more