13+1 بازیکن در تمرین پرسپولیستمرین تیم فوتبال پرسپولیس با حضور 14 بازیکن برگزار شد که یک نفر از آنها بازیکن تیم ‌های پایه باشگاه بود. 13+1 بازیکن در تمرین پرسپولیس تمرین تیم فوتبال پرسپولیس با حضور 14 بازیکن برگزار شد که یک نفر از آنها بازیکن تیم ‌های پایه باشگاه بود.13+1 بازیکن در تمرین پرسپولیس […]

Read more

انجام 131 پرواز دریک روز٫ رکوردی جدید برای فرودگاه کیشفرودگاه بین المللی کیش درروز13 فروردین سال جاری میزبان 131 پرواز بود. انجام 131 پرواز دریک روز٫ رکوردی جدید برای فرودگاه کیش فرودگاه بین المللی کیش درروز13 فروردین سال جاری میزبان 131 پرواز بود.انجام 131 پرواز دریک روز٫ رکوردی جدید برای فرودگاه کیش بک لینک

Read more