راست‌های استقلال مثل چپ‌های پرسپولیسچپ سرخ‌ها همیشه سرتر از راست‌شان بوده، اما تیم رقیب در سمت راست همواره غنی‌تر است. راست‌های استقلال مثل چپ‌های پرسپولیس چپ سرخ‌ها همیشه سرتر از راست‌شان بوده، اما تیم رقیب در سمت راست همواره غنی‌تر است.راست‌های استقلال مثل چپ‌های پرسپولیس دانلود فیلم جدید

Read more