این مجسمه ساز چشمان شما را فریب می دهد!«کریستوفر دیوید وایت» یک مجسمه ساز است اما به نوعی شعبده باز نیزهست. نگاهی به آثار شگفت انگیز او بیندازید تا آنچه می گوییم را درک کنید. این مجسمه ساز چشمان شما را فریب می دهد! «کریستوفر دیوید وایت» یک مجسمه ساز است اما به نوعی شعبده […]

Read more

تعرض به دختر 10 ساله‌ در مقابل چشمان مادرشمجرم اهل ” امریکا ” در حالی که تحت کنترل توسط رد یاب الکتریکی بود دست به جنایت زد . تعرض به دختر 10 ساله‌ در مقابل چشمان مادرش مجرم اهل ” امریکا ” در حالی که تحت کنترل توسط رد یاب الکتریکی بود دست به جنایت […]

Read more