پوشش غربالگری شنوایی امسال به 90 درصد می‌رسدطی یک دهه اخیر که طرح غربالگری شنوایی توسط سازمان بهزیستی در کشور اجرا می شود، بیش از 15 هزار کودک ناشنوا ، “شنوا” شده و درحال حاضر این سازمان با حمایت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی متعهد شده است تا پوشش غربالگری شنوایی را در سال […]

Read more