سوسک های سایبورگ جایگزین پهپادها می شونددانشمندان برای نخستین بار نشان دادند که می توان حشرات را تحت کنترل درآورد و به حرکت و یا حتی پرواز کردن وادار کرد. سوسک های سایبورگ جایگزین پهپادها می شوند دانشمندان برای نخستین بار نشان دادند که می توان حشرات را تحت کنترل درآورد و به حرکت و […]

Read more