تفاوت رشد مغزي دخترها و پسرهانکتۀ مهم این است وقتی که کودک به دنیا می آید، حدود سی درصد وزن بدنش، مغز است و حال آنکه در انسان بزرگسال، معمولاً این نسبت پنج درصد است. تفاوت رشد مغزي دخترها و پسرها نکتۀ مهم این است وقتی که کودک به دنیا می آید، حدود سی درصد […]

Read more