جذب سرمایه گذار خارجی در دوران پسا تحریم با شتاب بیشتری دنبال شودرئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جذب سرمایه گذار خارجی در دوران پسا تحریم با شتاب بیشتری دنبال شود. جذب سرمایه گذار خارجی در دوران پسا تحریم با شتاب بیشتری دنبال شود رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جذب سرمایه گذار خارجی در […]

Read more