پیدا شدن سلاح و پرچم داعش در اسپانیاپلیس اسپانیا با جستجو در منطقه‌ای بایر، مقادیری سلاح و یک پرچم داعش را که در زیر زمین مخفی شده بود، کشف کرد. پیدا شدن سلاح و پرچم داعش در اسپانیا پلیس اسپانیا با جستجو در منطقه‌ای بایر، مقادیری سلاح و یک پرچم داعش را که در زیر […]

Read more

پرچم همجنس‌گرایان در جده بالا رفت!همزمان با برافراشته شدن پرچم همجنس بازان بر فراز یکی از منازل شهر جده، عربستان از تشدید مجازات‌ها در این زمنیه خبر داد. پرچم همجنس‌گرایان در جده بالا رفت! همزمان با برافراشته شدن پرچم همجنس بازان بر فراز یکی از منازل شهر جده، عربستان از تشدید مجازات‌ها در این زمنیه […]

Read more