این تصاویر زیبا گردآوری شده توسط هنرمند اهل ساسکس انگلستان Helen Ahpornsiri است که با استفاده از سرخس هایی که در باغ خود در ساسکس واقع درشرق انگلستان که فقط در آن ناحیه رشد میکنند، درست نموده است. بازار بورس اخبار کارگران

Read more