پرتاب کفش هوادار به سمت مدافع پرسپولیسکفش هوادار پرسپولیس به مدافع سرخپوشان اصابت کرد. پرتاب کفش هوادار به سمت مدافع پرسپولیس کفش هوادار پرسپولیس به مدافع سرخپوشان اصابت کرد.پرتاب کفش هوادار به سمت مدافع پرسپولیس خبرهای داغ

Read more