با شایعه پراکنان به شدت برخورد می‌شودروابط عمومی صدا و سیما انتشار شایعه حضور نیافتن رئیس رسانه ملی در محل کارش را شیطنت رسانه ای با هدف تشویش اذهان عمومی دانست. با شایعه پراکنان به شدت برخورد می‌شود روابط عمومی صدا و سیما انتشار شایعه حضور نیافتن رئیس رسانه ملی در محل کارش را شیطنت […]

Read more