بررسی رابطه حکومت کودتا با اراذل‌واوباش در سالگرد 28 مرداد /میدان‌داری آقا جاهل‌ها، پاشنه طلاها و ..«آقای جاهل»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «پاشنه‌طلا» و… اینها عنوان فیلم‌هایی است که دهه ٤٠ در سینماهای ایران اکران می‌شد. بررسی رابطه حکومت کودتا با اراذل‌واوباش در سالگرد 28 مرداد /میدان‌داری آقا جاهل‌ها، پاشنه طلاها و .. «آقای جاهل»، […]

Read more