زندگی خصوصی آقای وزیر، «محمدجواد ظریف»سه سال از آن روزی که کابینه روحانی از مجلس نهم رأی‌ اعتماد گرفت و محمدجواد ظریف راهی وزارت امور خارجه شد، گذشته است. زندگی خصوصی آقای وزیر، «محمدجواد ظریف» سه سال از آن روزی که کابینه روحانی از مجلس نهم رأی‌ اعتماد گرفت و محمدجواد ظریف راهی وزارت امور […]

Read more