میزان تماشاگران و فروش فیلم «لانتوری» در گروه هنر و تجربه اعلام شدتنها هفت درصد از ظرفیت سینماهای هنر وتجربه به «لانتوری» اختصاص یافته است. میزان تماشاگران و فروش فیلم «لانتوری» در گروه هنر و تجربه اعلام شد تنها هفت درصد از ظرفیت سینماهای هنر وتجربه به «لانتوری» اختصاص یافته است.میزان تماشاگران و فروش فیلم […]

Read more