هجمه‌ علیه «فروشنده» قابل قبول نیستعضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از برخی هجمه‌های رسانه‌ای ایجادشده در برابر فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی، معتقد است نباید با نگاه سیاسی و جناحی به عرصه فرهنگ و هنر نگریست. هجمه‌ علیه «فروشنده» قابل قبول نیست عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از برخی هجمه‌های رسانه‌ای ایجادشده در برابر […]

Read more