روحانی كميته حقيقت‌ياب «غارت‌ملی» تشكيل دهد/هنوز اسناد‌مهم فسادهای‌اقتصادی رو نشدهدولت بايد يك كميته حقيقت‌ياب تشكيل بدهد تا دقیق‌تر مشخص شود درآمد افسانه‌ای حدود۸۰۰ميلياردي فروش نفت چگونه هزینه و چه سرنوشتي پيدا كرده است. روحانی كميته حقيقت‌ياب «غارت‌ملی» تشكيل دهد/هنوز اسناد‌مهم فسادهای‌اقتصادی رو نشده دولت بايد يك كميته حقيقت‌ياب تشكيل بدهد تا دقیق‌تر مشخص شود درآمد […]

Read more