تحصیل دانشجویان کمیته امدادی رایگان شدنمایندگان دولت را مکلف کردند تا مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی را به صورت رایگان فراهم کنند. تحصیل دانشجویان کمیته امدادی رایگان شد نمایندگان دولت را مکلف کردند تا مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی را به صورت رایگان فراهم کنند.تحصیل دانشجویان کمیته […]

Read more

آیت­ الله هاشمی: سرمایه ما، دانشجویان و استادان هستنددانشگاه آزاد اسلامی می تواند به تنهایی و بدون استفاده از بودجه بیت المال دستکم 50 درصد بار تحصیلات عالیه و آموزش کشور را به دوش بکشد. آیت­ الله هاشمی: سرمایه ما، دانشجویان و استادان هستند دانشگاه آزاد اسلامی می تواند به تنهایی و بدون استفاده از […]

Read more