خواب‌آلودگی، بلای جان رانندگانی که استراحت نمی‌کنندرئیس پلیس‌راه فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: علت اصلی واژگونی خودروها در محورهای مواصلاتی زنجان، خستگی و خواب‌آلودگی بوده است. خواب‌آلودگی، بلای جان رانندگانی که استراحت نمی‌کنند رئیس پلیس‌راه فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: علت اصلی واژگونی خودروها در محورهای مواصلاتی زنجان، خستگی و خواب‌آلودگی بوده است.خواب‌آلودگی، بلای جان […]

Read more