افزایش قیمت خدمات صدور و تعویض گذرنامه کذب استمعاون کنسولی وزارت امور خارجه هرگونه افزایش قیمت در خدمات صدور و تعویض گذرنامه در داخل کشور را کذب محض خواند. افزایش قیمت خدمات صدور و تعویض گذرنامه کذب است معاون کنسولی وزارت امور خارجه هرگونه افزایش قیمت در خدمات صدور و تعویض گذرنامه در داخل کشور […]

Read more