قیمت مسکن به کف حمایتی رسیده استیک کارشناس مسکن گفت: وقتی مالکان حاضر به پایین آوردن قیمت فروش املاک خود نیستند یعنی قیمت مسکن به کف حمایتی رسیده و بعید به نظر می‌رسد از ارقام فعلی پایین‌تر برود. قیمت مسکن به کف حمایتی رسیده است یک کارشناس مسکن گفت: وقتی مالکان حاضر به پایین آوردن […]

Read more