باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کرد/ سال 94 سال سختی برای اقتصاد کشور بودرییس اتاق بازرگانی تهران گفت: باید هر چه سریعتر نسبت به تک نرخی شدن ارز اقدام کرد و نمایندگان مجلس جدید به جای وضع قوانین جدید نسبت به پایش قانون‌های پیشین اقدام کنند. باید به سمت تک نرخی شدن […]

Read more

امسال در جهت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت می‌کنیممعاون پژوهشی دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول گفت: در سال 95 دانشگاه قصد دارد از تولید محصولات پژوهشی به سمت تولید ثروت حرکت کند؛ به این ترتیب از دانشی که در دانشگاه تولید می‌شود در جهت تولید ثروت یا در واقع اقتصاد دانش‌بنیان، استفاده خواهیم کرد. امسال در جهت اقتصاد […]

Read more