سه میلیون جوان ایرانی حاشیه‌نشین هستندمعاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: 11 میلیون نفر از جمعیت ایران را حاشیه‌نشینان تشکیل می‌دهند که سه میلیون نفر از آنان جوانان هستند. سه میلیون جوان ایرانی حاشیه‌نشین هستند معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: 11 میلیون نفر از جمعیت ایران را حاشیه‌نشینان […]

Read more