درگیری شدید صادقی و حاتمیدو بازیکن تراکتورسازی و پیکان باعث شدند تا بازی این تیم ها نیمه تمام بماند. درگیری شدید صادقی و حاتمی دو بازیکن تراکتورسازی و پیکان باعث شدند تا بازی این تیم ها نیمه تمام بماند.درگیری شدید صادقی و حاتمی قدیر نیوز

Read more