جواهراتی که بچه ها طراحی می کنند!من فکر می کنم هنر اولین سنگ بنای خلاقیت بچه هاست و به همین دلیل بر اهمیت هنر تاکید دارم. بهترین روش برای تشویق خلاقیت کودک، عشق، احترام و دادن ارزش به جا و مناسب به نقاشی های آنهاست. جواهراتی که بچه ها طراحی می کنند! من فکر می […]

Read more