اصلانی: جشنواره جهانی فیلم فجر برای جوانان سینمادوست مفید استبازیگر فیلم سینمایی «دختر» برنامه‌ها و کارگاه‌های جشنواره جهانی فیلم فجر را مناسب سینمادوستان جوان می‌داند. اصلانی: جشنواره جهانی فیلم فجر برای جوانان سینمادوست مفید است بازیگر فیلم سینمایی «دختر» برنامه‌ها و کارگاه‌های جشنواره جهانی فیلم فجر را مناسب سینمادوستان جوان می‌داند.اصلانی: جشنواره جهانی فیلم فجر […]

Read more