امسال در جهت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت می‌کنیممعاون پژوهشی دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول گفت: در سال 95 دانشگاه قصد دارد از تولید محصولات پژوهشی به سمت تولید ثروت حرکت کند؛ به این ترتیب از دانشی که در دانشگاه تولید می‌شود در جهت تولید ثروت یا در واقع اقتصاد دانش‌بنیان، استفاده خواهیم کرد. امسال در جهت اقتصاد […]

Read more