دسته جمعی استقلالی‌ها با وزیر ورزشدر پایان جلسه وزیر ورزش و جوانا با بازیکنان و کادرفنی استقلال اتفاق جالبی افتاد. دسته جمعی استقلالی‌ها با وزیر ورزش در پایان جلسه وزیر ورزش و جوانا با بازیکنان و کادرفنی استقلال اتفاق جالبی افتاد.دسته جمعی استقلالی‌ها با وزیر ورزش موسیقی

Read more