آخرین وضعیت جسمانی فردوس کاویانی از زبان همسرشمهین کاویانی گفت: خدا را شکر همسرم حالش خوب است و از نظر جسمانی در سلامت کامل به سر می‌برد. آخرین وضعیت جسمانی فردوس کاویانی از زبان همسرش مهین کاویانی گفت: خدا را شکر همسرم حالش خوب است و از نظر جسمانی در سلامت کامل به سر می‌برد.آخرین […]

Read more