مبارزه سازش‌ناپذیر مشترک ایران و روسیه با داعش و جبهه‌‌النصرهمسکو و تهران برحفظ آتش بس در سوریه و مبارزه سازش ناپذیر با داعش و جبهه النصره تاکید کردند. مبارزه سازش‌ناپذیر مشترک ایران و روسیه با داعش و جبهه‌‌النصره مسکو و تهران برحفظ آتش بس در سوریه و مبارزه سازش ناپذیر با داعش و جبهه النصره […]

Read more