تورم به 8.7 درصد کاهش یافتتورم دوازده ماه سال گذشته در کشور 9 بود که اکنون به 8.7 کاهش یافته است. تورم به 8.7 درصد کاهش یافت تورم دوازده ماه سال گذشته در کشور 9 بود که اکنون به 8.7 کاهش یافته است.تورم به 8.7 درصد کاهش یافت افق

Read more

جزئیات نشست سیف با مدیران بانک‌ها/ کاهش تورم ادامه داردرئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه روند کاهش نرخ تورم ادامه خواهد داشت گفت: نرخ سود بانکی نمی‌تواند فاصله زیادی با این نرخ داشته باشد. جزئیات نشست سیف با مدیران بانک‌ها/ کاهش تورم ادامه دارد رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه روند […]

Read more