فوتبال ایران تهاجمی نیستفوتبال ایران در حال حاضر برخلاف گذشته ذات تهاجمی ندارد. فوتبال ایران تهاجمی نیست فوتبال ایران در حال حاضر برخلاف گذشته ذات تهاجمی ندارد.فوتبال ایران تهاجمی نیست عکس

Read more