احسان شریعتی از تمنای آزادی از نوع ایرانی اش می گویدشهید محمد بهشتی در یک سخنرانی در هامبورگ درباره آزادی می گوید تمام کائنات در خدمت آزادی است و رسولان خدا هموار کننده راه بشر برای رسیدن به آزادی هستند. احسان شریعتی از تمنای آزادی از نوع ایرانی اش می گوید شهید محمد بهشتی در […]

Read more