تمجید مجید جلالی از بازی تیم کروش/ این کیفیت بازی را در 10 سال گذشته از تیم ملی ندیده بودممجید جلالی از بازی تیم کروش در بازی با عمان تمجید کرد. تمجید مجید جلالی از بازی تیم کروش/ این کیفیت بازی را در 10 سال گذشته از تیم ملی ندیده بودم مجید جلالی از بازی […]

Read more