تصور فردوسی پور این است که می خواهم 90 را تعطیل کنممدیر سابق شبکه سه گفت: برای فردوسی پور در سال 94 و 95 طراحی و پلانش را تغییر دادم. تصور فردوسی پور این است که می خواهم 90 را تعطیل کنم مدیر سابق شبکه سه گفت: برای فردوسی پور در سال 94 و 95 […]

Read more