بهبود آسیب حملات قلبی با تزریق هیدروژلمحققان موفق به توسعه ژل قابل تزریقی شده اند که قادر به بهبود و ترمیم نقاط ضعیف شده بر اثر حملات قلبی و همینطور کاهش آسیب های ثانویه در حملات قلبی است. بهبود آسیب حملات قلبی با تزریق هیدروژل محققان موفق به توسعه ژل قابل تزریقی شده اند که […]

Read more