دستگیری عناصر متواری تیم تروریستی تکفیری در غرب کشور/ کشف انواع تجهیزات تروریستیوزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه ای از شناسایی و دستگیری عناصر متواری تیم تروریستی تکفیری در غرب کشور خبرداد. دستگیری عناصر متواری تیم تروریستی تکفیری در غرب کشور/ کشف انواع تجهیزات تروریستی وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه ای از شناسایی و دستگیری عناصر […]

Read more