ترمز افزایش قیمت نفت جهانی کشیده شدروند صعودی نفت جهانی تحت تاثیر افزایش بیش از حد انتظار ذخایر نفت خام آمریکا و صعود ارزش دلار متوقف شد و نخستین کاهش هفتگی در شش هفته اخیر را رقم زد. ترمز افزایش قیمت نفت جهانی کشیده شد روند صعودی نفت جهانی تحت تاثیر افزایش بیش از حد […]

Read more