تخصیص بودجه 140 میلیاردی برای تجهیز کارگاه مدارسمعاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش ، از تخصیص بودجه 140 میلیاردی برای تجهیز کارگاه و آزمایشگاه مدارس خبرداد. تخصیص بودجه 140 میلیاردی برای تجهیز کارگاه مدارس معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش ، از تخصیص بودجه 140 میلیاردی برای تجهیز کارگاه و آزمایشگاه مدارس خبرداد.تخصیص […]

Read more