دعوت از ایران برای نشست تثبیت تولید نفت در قطررسانه های قطری از دعوت از ایران به نشست اوپک و تولیدکنندگان بیرون این سازمان برای تثبیت سطح تولید نفت خبر دادند. دعوت از ایران برای نشست تثبیت تولید نفت در قطر رسانه های قطری از دعوت از ایران به نشست اوپک و تولیدکنندگان بیرون این […]

Read more