آتش سوزی در نزدیکی تمرین پرسپولیس و شعار علیه تتلوهافبک تیم پرسپولیس به شدت از سوی هواداران تشویق شد. آتش سوزی در نزدیکی تمرین پرسپولیس و شعار علیه تتلو هافبک تیم پرسپولیس به شدت از سوی هواداران تشویق شد.آتش سوزی در نزدیکی تمرین پرسپولیس و شعار علیه تتلو ابزار رسانه

Read more