شکار داعشی های انگلیسی تبار در عراقدولت انگلیس برنامه ای را به نام شکار اعضای انگلیسی گروه های تروریستی فعال در عراق آماده کرده است. شکار داعشی های انگلیسی تبار در عراق دولت انگلیس برنامه ای را به نام شکار اعضای انگلیسی گروه های تروریستی فعال در عراق آماده کرده است.شکار داعشی های انگلیسی تبار […]

Read more