«سوال پیچ» کردن وزرا؛ تاکتیک تکراری دلواپسان مجلسشکست سناریوی دلواپسی نفتی | سوال از وزرا؛ یک ابزار سیاسی در دست منتقدان دولت «سوال پیچ» کردن وزرا؛ تاکتیک تکراری دلواپسان مجلس شکست سناریوی دلواپسی نفتی | سوال از وزرا؛ یک ابزار سیاسی در دست منتقدان دولت«سوال پیچ» کردن وزرا؛ تاکتیک تکراری دلواپسان مجلس استخدام

Read more